UNIE COMENIUS

SOUTĚŽ "KOMENSKÝ A MY"

Celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ na téma: Život, dílo a myšlenkový odkaz J.A. Komenského.

Základní myšlenka soutěže: "Přispět k prohloubení historického vědomí naší mladé generace, seznamovat se s myšlenkovým odkazem Komenského a chápat souvislosti doby minulé a současné."
Unie Comenius se stala spoluzakladatelem nové celostátní soutěže pro děti a mládež Komenský a my a považuje své zapojení do soutěže za jednu ze svých nejvýznamnějších a nejúspěšnějších aktivit v uplynulém období. Organizačně soutěž zajišťuje ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí, odborným garantem se stala Unie Comenius v Praze za spolupráce Asociace učitelů dějepisu a Sdružení historiků ČR.
V r. 2002 proběhl přípravný (nultý) ročník jedné z kategorií soutěže v regionu Pardubického kraje. Pro realizaci tohoto přípravného ročníku bylo vytvořeno organizační a metodické zázemí. Vznikl stálý metodický seminář, který připravil obsah soutěže a vypracoval metodické instrukce. Soutěž byla pozitivně přijata ze strany žáků, učitelů i širší veřejnosti. Soutěžící se rovněž zúčastnili kulturně historické exkurze do Prahy, kde navštívili expozice Pedagogického muzea J.A. Komenského, Národního muzea a setkali se s hercem Alfrédem Strejčkem, který jim předvedl ukázku z úspěšného uměleckého pořadu Vivat Comenius.
V roce 2002 se předsednictvu Unie Comenius a členům stálého metodického semináře podařilo přeměnit soutěž Komenský a my na soutěž s celostátní působností. Oficiálně byla pak vyhlášena Věstníkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). MŠMT na základě vyhlášky č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 182/1998 Sb., poskytlo i finanční prostředky na zabezpečení soutěže v r. 2003. Soutěži se dostalo rovněž podpory sponzorů.
Ústřední kolo 1. ročníku celostátní soutěže pro děti a mládež "Komenský a my" se uskutečnilo ve dnech 25.-26. března 2003 v Brandýse nad Orlicí. Vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií se vedle žáků a studentů zúčastnili pedagogové a pracovníci různých školských a profesních institucí.

Soutěž probíhá ve třech věkových kategoriích, z nichž každá má jiné tematické i formální zaměření. Práce soutěžících hodnotí odborné poroty.
Kategorie A pro žáky 1.-5. ročníků základní školy je soutěží výtvarnou: Orbis pictus 21. století -nové stránky knihy Svět v obrazech očima dětí. Inspirováni příslušnou kapitolou Komenského díla Svět v obra- zech, které je pro daný ročník soutěže zvolena, si děti vyberou jedno z navržených témat a výtvarně je zpracují.
Kategorie B pro 6. - 9. ročník ZŠ a I. st. víceletých gymnázií je literárně historickou částí soutěže. Žáci vypracují literární práci na dané téma (např. téma 2. roč. soutěže: "Jak si představuji ideální školu" - zamyšlení). Autoři 20 nejlepších prací se účastní finále, v němž probíhá znalostní test, zaměřený na dílo a životní pouť Komenského.
V kategorii C soutěží studenti středních škol a II. st. víceletých gymnázií, a to vypracováním odborné literární práce. Témata vycházející z myšlenkového odkazu J.A.Komenského jsou zpracovávána jako eseje nebo úvahy. (např. téma 2. roč. soutěže: "Vychovává současná škola člověka vzdělaného nebo pouze informovaného?")
Nejlepší práce kategorií A a B jsou publikovány v Bulletinu Unie Comenius. Kromě věcných cen za 1. až 3. místo v jednotlivých kategoriích má porota právo udělit i "Cenu za nejlepší literární práci" v kat. B a "Cenu pedagogovi" za vynikající práci s žáky a studenty.

Kontaktní adresy pro podrobnější informace o soutěži, o časových dispozicích a metodické instrukce pro pedagogy: Základní škola J.A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí
Mgr. Miloslav Dušek, ředitel školy
tel./fax: 465/544 218 nebo 603/889 433
e-mail: zsbrandys@ttnet.cz
web: http://web.ttnet.cz/zsbrandys/

Adresa pro zasílání prací:
Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29 561 12 Brandýs nad Orlicí
(S označením "Komenský a my" na obálce. Organizátoři uvítají, budou-li práce zaslány i v elektronické podobě na e-mailovou adresu školy.)

Hledáme sponzory pro soutěž
Soutěž Komenský a my se neobejde bez finanční podpory sponzorů. Unie Comenius jakožto nevládní nezisková organizace nemůže z vlastních zdrojů soutěži významněji finančně přispívat. Proto, aby se mohla tato celostátní soutěž stát soutěží kvalitní, pro děti zajímavou, aby bylo možno jí zajistit dostatečnou publicitu, potřebujeme pro ni najít další sponzory.

V současné době soutěž sponzorují:
Choceňská mlékárna, s.r.o.
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Q Studio, František Chrástek, Uherský Brod
Kateřina Lysíková, autorka loga "Komenský a my"


Nahoru | Úvodní stránka
Historie a současnost Soutěž „Komenský a my“ Projekty
Úvodní stránka