UNIE COMENIUS

PROJEKTY

Unie Comenius dlouhodobě provádí nebo zaštiťuje některé zajímavé pedagogické projekty.
V současné době probíhají tyto projekty:

Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ

stránky projektu

Stručně o projektu:
Středočeský kraj se z hlediska navrhovaného projektu vyznačuje dvěma specifickými vlastnostmi: 1. značným počtem škol a vzděl. zařízení, 2. rychle narůstajícím podílem žáků z jiného etnického a kulturního prostředí, což vede či může vést ke xenofobním projevům nejrůznější povahy. Tento trend vychází z otevřené společností a bude sílit. Vzniká tak potřeba poskytnout vybraným učitelům ze ZŠ a SŠ (cílová skupina projektu) vzděl. program specializovaný na poradenství a podporu při řešení problematiky integrace jedinců a skupin se specifickými vlastnostmi a potřebami ve vých. a vzděl. procesu na těchto školách. Projekt je unikátní svým zaměřením na učitele a jeho schopnost sladit zájmy všech prvků třídního kolektivu. Projektu předcházelo šetření, které ukázalo, že učitelé tuto problematiku dobře vnímají, ale obtížně hledají způsob řešení. Cílem projektu je připravit experty - učitele ZŠ a SŠ schopné řešit tuto významnou problematiku. Více zde...

 PROJEKT ESF – Environmentální vzdělávání a výchova v ČR >>> Ukončen !!!

stránky projektu (viz. archiv)

Stručně o projektu:
Program zajišťuje vzdělávání, výchovu a osvětu, předávání zkušeností a rozvíjí motivaci výchovných a osvětových pracovníků z oblasti školství:koordinátorů ekologické výchovy na školách, vedení škol, školských výchovných pracovníků a pedagogických a řídících pracovníků školské sféry v oblasti environmentální výchovy. Je realizovaný v souladu se strategií trvale udržitelného života konkretizovaného v dokumentech MŠMT a Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR a vychází zstrategických materiálů a principů Evropské unie v této oblasti. Metodou projektu je vzdělávání klíčových pracovníků a vznik jejich kompetencí pro vzdělávání dalších osob pro tuto oblast (multiplikační metoda). Program je koncipován tak, aby jeho účastníkům poskytl teoretické znalosti, praktické dovednosti a návyky, které na vysoké úrovni poskytují kooperující pracovníci vysokých škol zabývajících se environmentální výchovou a přípravou pedagogických pracovníků na úseku environmentálního vzdělávání a osvěty, ochranou přírody a životního prostředí člověka a fungováním biosféry a jejích nejdůležitějších ekosystémů. Projekt se výhradně soustřeďuje na cílové skupiny působící v České republice, aby jim umožnil systematicky doplnit vzdělání, které by jinak bylo jen parciální, nahodilé a nedostatečně kontextuální. Bude realizován v zásadě prostřednictvím řady aktivit, z nichž nejdůležitější jsou výukový vzdělávací modul, tvorba individuálních projektů environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty a exkurzní činnost v různých regionech ČR s rozdílnými environmentálními parametry. Je podporován i rozvoj environmentálního vzdělávání a environmentálních technologií jako významný prostředek k podpoře trvale udržitelného rozvoje. V průběhu realizace bude uplatněn systémový a interaktivní přístup tak, aby výsledkem bylo ucelené a syntetické vzdělání účastníků projektu. Více zde...

 


ENCYCLOPAEDIA COMENIANA
Podrobnější informace budou dodány


PAMPAEDIA
Podrobnější informace budou dodányNahoru | Úvodní stránka
Historie a současnost Soutěž „Komenský a my“ Projekty
Úvodní stránka