UNIE COMENIUS

HISTORIE A SOUČASNOST

Unie Comenius byla založena roku 1990 v předvečer jubilejního roku 1992, kdy se již připravovaly oslavy 400. výročí narození Jana Amose Komenského. Je profesní a zájmovou organizací českých odborníků v oblasti komeniologie a v blízkých oborech, především historii, pedagogice, filozofii a jazykovědě. V současné době má kolem stovky individuálních členů, kteří působí na vysokých školách a v ústavech Akademie věd ČR, dále na středních školách, v muzeích a knihovnách. Unie Comenius také sdružuje a zastupuje zájmy kolektivních členů domácích i zahraničních.
Jsou jimi zejména instituce regionálně spjaté s životem a působením J. A. Komenského (Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Okresní úřad v Přerově, obce Komňa a Nivnice), které svou činností (například expozicemi, budováním památníků a pomníků či vydáváním medailí) připomínají Komenského kulturní, mírový a humanistický odkaz. V březnu 2001 se Unie Comenius stala kolektivním členem Sdružení historiků České republiky, které je jedinou celostátní profesní organizací historiků a částečně též učitelů dějepisu v České republice. Pro přibližování odkazu Komenského širší evropské veřejnosti je mimořádně důležité rovněž zahraniční kolektivní členství Deutsche Comenius-Gesellschaft v Berlíně v Unii Comenius, které je naplněno od počátku r. 2001.
Unie Comenius programově vstupuje do mezinárodní sítě organizací, které sledují společné nebo blízké cíle nejen při poznávání konkrétní osobnosti a jejího díla, nýbrž i při sbližování humanitně orientované inteligence v Evropě i v zámoří.
Třebaže se Unie Comenius nevyhýbá zaujímání stanovisek k obecným společenským problémům, těžiště její činnosti tkví v plnění konkrétních badatelských a vydavatelských úkolů. Za účelem studia a popularizace díla J. A. Komenského sdružuje odborné síly a sympatizující osobnosti či instituce, umožňuje jim mezinárodní kontakty (kromě vynikající spolupráce s Německou společností Komenského se rozvíjejí styky s Kanadskou komeniologickou společností a s komeniology v Evropě, Americe a Japonsku). O své činnosti Unie Comenius pravidelně informuje v Bulletinu, který vychází dvakrát ročně a v některých případech má monotematickou podobu.
Nejnáročnějším úkolem Unie Comenius se stal již v polovině devadesátých let projekt Encyclo-paedia Comeniana, rozsáhlé dílo, které na vědecké úrovni shrne podstatné poznatky o Komenském a jeho díle i o vývoji a současném stavu komeniologie. Encyklopedie získala podporu Grantové agentury České republiky. Po obsahové stránce je Encyc-lopaedia Comeniana koncipována tak jako jiné encyklopedie do hesel, která jsou napsána co nejsrozumitelněji a nejjasněji, neboť dílo není určeno jen úzkému okruhu specialistů, nýbrž širší veřejnosti, zejména učitelům a studentům. Jejím cílem je zprostředkovat zainteresované veřejnosti plastický obraz osobnosti J.A. Komenského v celé šíři jeho duchovního odkazu a alespoň základní představu o různých směrech a oblastech bádání o Komenského životě a díle. Jedná se tedy o ediční projekt svým obsahem velmi rozsáhlý (značně přesahující 1000 stran rukopisu) a svým významem, jak uspořadatelé a všichni autoři hesel doufají, překračující současnost a mířící do budoucna. Má-li Komenský oslovit další generace, je v prvé řadě naprosto nezbytné, aby mu porozuměly. Jen stěží dnes můžeme odhadovat, kolik z našich potomků bude ochotno a schopno se obtížně prokousávat literárním odkazem našeho velikána (více než 200 spisů), navíc často exitujícím pouze v latinském originálu, jakož i bohatou - a stále se rozrůstající - literaturou o J.A.Komenském, přinášející nejrozmanitější informace, zdaleka ne vždy odpovídající aktuálním výsledkům bádání o jeho životě a díle. V encyklopedii tohoto typu však každý mladý člověk, který bude chtít poznat historické kořeny národa a společnosti, v níž žije, bude moci nalézt řadu zajímavých poznatků a informací, které se pro něho mohou stát zdrojem inspirací pro hledání orientace v národních tradicích a pro konstituování vlastní hodnotové orientace.
Předsednictvo Unie Comenius podporuje svými odbornými zkušenostmi realizaci nové soutěže pro děti a mládež nazvané Komenský a my, jejímiž iniciátory jsou učitelé ze Základní školy" J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí, východočeském městě, spjatém s životem Komenského a s činností Jednoty bratrské. Po přípravném nultém ročníku soutěže v Pardubickém kraji ve školním roce 2001/2002 se postupně a podle daných pravidel konstituovala do podoby soutěže celostátní. Spolu s Unií Comenius ji v každém školním roce vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Unie Comenius může proto, i přes své omezené možnosti, prohlásit, že je společností živou, která se hlásí k odkazu J. A. Komenského především tím, že se snaží hledat nové formy propagace a šíření jeho odkazu. Postojem ke svým členům a partnerským organizacím, bez jejichž pomoci by své záměry mohla uskutečňovat pouze v daleko menší míře, ale také k české veřejnosti a zvláště mládeži se snaží nenásilně a srozumitelně přiblížit také mírové myšlenky velké osobnosti Učitele národů. Činnost Unie Comenius není samoúčelná, nýbrž v duchu nejlepších tradic Moravana a Čecha, ale také významného Evropana Jana Amose Komenského chce svým podílem přispět k lepšímu porozumění mezi národy v Evropě 21. století, zvlášť v době vstupu České republiky do Evropské unie.


Nahoru | Úvodní stránka
Historie a současnost Soutěž „Komenský a my“ Projekty
Úvodní stránka