UNIE COMENIUS

Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ

Evropská unie; Evropský sociální fond; Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Česká republika; Unie Comenius

Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016, je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.


REALIZAČNÍ TEAM


RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
(vedoucí projektu - manažer)

Pracovní náplň: Vedoucí projektu - manažer, řídí a koordinuje všechny aktivity spojené s realizací projektu, a to po celou dobu jeho trvání. Řídí ostatní členy realizačního týmu a provádí kontrolní činnosti. Jedná jménem realizačního týmu se spolupracujícími subjekty a s pověřenými pracovníky Úřadu Středočeského kraje. Je odpovědný za včasné a věcně správné zpracování monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy. Vedle činností spojených s vedením projektu se bude podílet na realizaci přípravy věcného obsahu některých klíčových aktivit (zejména přípravné fáze a fáze závěrečné evaluace projektu).

Kontakt:
mobil: +420 739 354 509,
e-mail: vasilis.teodoridis@pedf.cuni.cz

RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
(odborný pracovník s vědeckou hodností - zástupce vedoucího projektu)

Pracovní náplň: Zastupuje vedoucího projektu. Dále je zodpovědný za obsahovou přípravu a průběh odborné stránky studijního programu projektu, zejména ve vzdělávacích modulech Ontogeneze jako východisko porozumění lidské variabilitě, Etnicita a charakteristiky nejvýznamnějších etnických a národnostních skupin včetně skupin se specifickými potřebami, Role učitele v procesu integrace jedinců a skupin se specifickými charakteristikami v rámci klíčové aktivity 2. Během jeho realizace do něj implementuje nové poznatky, které na tomto poli přináší vědecký výzkum. Provádí supervizi kličových aktivit 3, 4 a 5. Jedná se o zkušeného badatele. Navrhuje členy lektorského týmu a garantuje integritu studijního programu. Podílí se na vzdělávacím procesu. Garantuje přípravu odborných publikací (sborníky a postery).

Kontakt:
mobil: +420 720 659 434,
e-mail: vladimir.privratsky@pedf.cuni.cz

Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
(odborný pracovník s vědeckou hodností)

Pracovní náplň: Odborný, tvůrčí pracovník s vědeckou hodností se podílí na přípravě a realizaci obsahové stránky vzdělávacího programu projektu. Garantuje zejména vzdělávací moduly klíčové aktivity 2 tématicky zaměřené na problematiku biologických a sociobiologických základů lidského chování, dále je to gender, jeho sociobiologická role a kulturně společenská hodnota, minorita jako obecný pojem a konkrétní historická entita, socializace a formování pozitivních zpětných vazeb. Během jeho realizace do něj implementuje nové poznatky. Navrhuje členy lektorského týmu a garantuje integritu studijního programu. Aktivně se podílí na vzdělávacím procesu. Tato pozice v projektu vyžaduje erudovaného antropologa a etologa.

Kontakt:
mobil: +420 604 236 828,
e-mail: vaclav.vancata@pedf.cuni.cz

Ing. Daniel Battaglia, Ph.D.
(vědeckopedagogický pracovník)

Pracovní náplň: Vědeckopedagogický pracovník se podílí na přípravě a realizaci obsahové stránky vzdělávacího programu projektu. Dále koordinuje a garantuje realizaci klíčové aktivity 3 (Workshopy a panelové diskuze) a 4 (Exkurze) a podílí se na klíčové aktivitě 5 (Závěrečná konference projektu). Aktivně se podílí na vzdělávacím procesu po celou dobu trvání projektu (klíčová aktivita 2) včetně výuky. Vstupuje také do procesu přípravy akreditace vzdělávacího programu projektu a její technické stránky.

Kontakt:
mobil: +420 603 906 219,
e-mail: mio@email.cz

Vladimíra Korbelová
(Administrativní asistent)

Pracovní náplň: Administrativní asistent projektu garantuje administrativní přípravu a realizaci projektu, tj. evidenci a inventarizaci majetku, administrativní přípravu smluv, dohod o pracovních poměrech, DPČ a DPP a sledování pracovních výkazů. Garantuje přípravu formulářů pro vedení evidence cílové skupiny a jejich prezence na projektu. Spolupracuje s účetní projektu a vykonává všechny potřebné administrativní úkony spojené s realizací projektu.

Kontakt:
mobil: +420 606 524 613,
e-mail: vladimira.korbelova@pedf.cuni.cz

Naděžda Burešová
(účetní - ekonomický pracovník)

Pracovní náplň: Účetní projektu - ekonomický pracovník garantuje veškeré ekonomické a účetní operace (včetně bankovních), které vycházejí z podstaty a realizace projektu a slouží k jeho ekonomickému zajištění. Vede účetnictví projektu podle platných a příslušných norem a zákonů. Dále připravuje účetní a ekonomické podklady pro zpracování monitorovacích zpráv, audit a další ekonomické kontroly.

Kontakt:
mobil: +420 606 765 715,
e-mail: nada.buresova@seznam.cz


Nahoru | Úvodní stránka
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
MŠMT
Historie a současnost Soutěž „Komenský a my“ Projekty
Úvodní stránka