UNIE COMENIUS

Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ

Evropská unie; Evropský sociální fond; Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Česká republika; Unie Comenius

Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016, je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.


PUBLICITA PROJEKTU


------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ledna 2010

Hodnocení kvality jednotlivých kurzů ESF projektu "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016 garantovaného Unii Comenius

Vážení kolegové,
rádi bychom Vás požádali o Vaše stručné vyjádření na 12 níže uvedených otázek souvisejících s evaluací 1. cyklu studia výše uvedeného projektu ESF. Tyto otázky mají dosti obecný charakter, který dovoluje jedna celkové hodnocení studijního programu a nebo možnou konkretizaci na jednotlivé dílčí kurzy, resp. přednášky. Věříme, že Vaše odpovědí a podnětné náměty povedou ke zkvalitnění studijního programu 2. cyklu, kterého se řada z Vás také účastní. Prosíme o zaslání Vašeho hodnocení e-mailem na adresu: vasilis.teodoridis@pedf.cuni.cz.

Stažení SOUBORU S OTÁZKAMI HODNOCENÍ

Děkujeme Vám za spolupráci.

Za celý realizační team

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


------------------------------------------------------------------------------------------------

Níže máte možnost informovat se o projektu prostřednictvím motivačních dopisů směrovaným , ať již zájemcům ze strany pedagogických a výchovných pracovníků, tak i ředitelů škol. Tyto podklady, spolu s programem projektu na rok 2010 a přihláškou, lze stáhnout také zde: individuální zájemce (ZIP - 553kB)/ředitelé škol (ZIP - 553kB)V Praze dne 30. listopadu 2009

Vážené kolegyně a kolegové,

Nezisková organizace Unie Comenius se statutem vědecké společnosti AV ČR realizuje projekt Operačního Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z prostředků Strukturálních fondů EU (ESF) a státního rozpočtu ČR. Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ" se zabývá nejaktuálnějšími jevy, které negativně ovlivňují současné školství jako jsou projevy xenofobie a různé formy otevřené, ale i skryté agrese jako jsou šikana, mobbing a bossing a různé formy rasismu a diskriminace. Projekt není zaměřen pouze na žáky a studenty, ale na školní kolektiv jako celek, tedy vztahy uvnitř třídy, stratifikace, vztahy třídního kolektivu a pedagogů, ale také případnými konfliktními vztahy v pedagogickém sboru. Obecně se jedná o velmi aktuální problematiku, kde bez dalšího vzdělávání současných i budoucích pedagogů a sociálních pracovníků nelze v blízké budoucnosti očekávat zlepšení v této oblasti. Účastníci, kteří jsou do projektu zařazeni, získají ze strany organizátorů možnost participovat na unikátním vzdělávacím programu, který je strukturován do modulu přímé výuky, workshopů a panelových diskuzí a exkurzí. Jednotlivé aktivity jsou garantovány předními odborníky na tyto otázky a mají multidisciplinární charakter s důrazem na aspekty psychologické, etnické, antropologické, pedagogické aj. Absolventi tohoto kurzu získají kompetence řešit situace, v nichž se jako profesionální pedagogové a vychovatelé mohou kdykoliv ocitnout. Projekt je určený zejména pro učitele, zástupce ředitelů ZŠ, SŠ a SOU, vychovatele internátních zařízení, sociální pracovníky a studenty učitelství s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a jeho další cyklus bude probíhat od ledna 2010. Absolventi získají osvědčení o absolvování tohoto studia. Projekt je realizován pod záštitou Středočeského kraje.

Pro Vaši základní informovanost uvádíme:

  1. Budete mít možnost se aktivně zapojit do všech částí studijního programu a získat informace a vědomosti o této problematice, které nikde jinde takto uceleně nezískáte.
  2. Budete mít možnost participovat na odborných workshopech s možností aktivního vystoupení a řešit své konkrétní problémy vašeho pracoviště
  3. Získáte bezplatně příslušnou odbornou literaturu včetně dvou originálních publikací napsaných přímo pro potřeby tohoto projektu předními českými odborníky.
  4. Dostanete pro svou práci pět edukačních tematických posterů.
  5. V rámci projektu bude realizována zajímavá exkurze do zařízení pro rizikové či problémové skupiny (včetně imigrantů).

Obracíme se na Vás, neboť se na základě vlastních dlouholetých pedagogických zkušeností domníváme, že každá škola a každé pedagogické zařízení se s podobnými problémy denně setkávají a jsme přesvědčeni, že vzhledem k současné společenské situaci budou neustále narůstat. To je také důvod, proč Středočeský kraj má zájem na tomto projektu. Přihláška, harmonogram projektu a další podrobné informace o projektu jsou k dispozici na www.uniecomenius.cz/esf2.html, popř. na tel. 606 524 613 (p. Korbelová). Přihlášky budou přijímány v elektronické formě na e-mail: vladimira.korbelova@pedf.cuni.cz nebo v tištěné formě na adrese Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1.

Věříme, že se aktivně zapojíte do projektu a těším se na naši budoucí spolupráci.

Za celý realizační team projektu:

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu

------------------------------------------------------------------------------------------------

V Praze dne 30. listopadu 2009

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Nezisková organizace Unie Comenius se statutem vědecké společnosti AV ČR realizuje projekt Operačního Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z prostředků Strukturálních fondů EU (ESF) a státního rozpočtu ČR. Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ" se zabývá nejaktuálnějšími jevy, které negativně ovlivňují současné školství jako jsou projevy xenofobie a různé formy otevřené, ale i skryté agrese jako jsou šikana, mobbing a bossing a různé formy rasismu a diskriminace. Projekt není zaměřen pouze na žáky a studenty, ale na školní kolektiv jako celek, tedy vztahy uvnitř třídy, stratifikace, vztahy třídního kolektivu a pedagogů, ale také případnými konfliktními vztahy v pedagogickém sboru. Obecně se jedná o velmi aktuální problematiku, kde bez dalšího vzdělávání současných i budoucích pedagogů a sociálních pracovníků nelze v blízké budoucnosti očekávat zlepšení v této oblasti. Účastníci, kteří jsou do projektu zařazeni, získají ze strany organizátorů možnost participovat na unikátním vzdělávacím programu, který je strukturován do modulu přímé výuky, workshopů a panelových diskuzí a exkurzí. Jednotlivé aktivity jsou garantovány předními odborníky na tyto otázky a mají multidisciplinární charakter s důrazem na aspekty psychologické, etnické, antropologické, pedagogické aj. Absolventi tohoto kurzu získají kompetence řešit situace, v nichž se jako profesionální pedagogové a vychovatelé mohou kdykoliv ocitnout. Projekt je určený zejména pro učitele, zástupce ředitelů ZŠ, SŠ a SOU, vychovatele internátních zařízení, sociální pracovníky a studenty učitelství s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a jeho další cyklus bude probíhat od ledna 2010. Absolventi získají osvědčení o absolvování tohoto studia. Projekt je realizován pod záštitou Středočeského kraje.

Pro Vaši základní informovanost uvádíme:

  1. Budete mít možnost se aktivně zapojit do všech částí studijního programu a získat informace a vědomosti o této problematice, které nikde jinde takto uceleně nezískáte.
  2. Budete mít možnost participovat na odborných workshopech s možností aktivního vystoupení a řešit své konkrétní problémy vašeho pracoviště
  3. Získáte bezplatně příslušnou odbornou literaturu včetně dvou originálních publikací napsaných přímo pro potřeby tohoto projektu předními českými odborníky.
  4. Dostanete pro svou práci pět edukačních tematických posterů.
  5. V rámci projektu bude realizována zajímavá exkurze do zařízení pro rizikové či problémové skupiny (včetně imigrantů).

Obracíme se na Vás, abyste svým spolupracovníkům doporučil a umožnil účast v tomto vzdělávacím projektu, neboť se na základě vlastních dlouholetých pedagogických zkušeností domníváme, že každá škola a každé pedagogické zařízení se s podobnými problémy denně setkávají a jsme přesvědčeni, že vzhledem k současné společenské situaci budou neustále narůstat. To je také důvod, proč Středočeský kraj má zájem na tomto projektu. Přihláška, harmonogram projektu a další podrobné informace o projektu jsou k dispozici na www.uniecomenius.cz/esf2.html, popř. na tel. 606 524 613 (p. Korbelová). Přihlášky budou přijímány v elektronické formě na e-mail: vladimira.korbelova@pedf.cuni.cz nebo v tištěné formě na adrese Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1.

Věříme, že se prostřednictvím svých kolegů aktivně zapojíte do projektu a těším se na naši budoucí spolupráci.

Za realizační team projektu:

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
vedoucí projektu


Nahoru | Úvodní stránka
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
MŠMT
Historie a současnost Soutěž „Komenský a my“ Projekty
Úvodní stránka