UNIE COMENIUS

Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ

Evropská unie; Evropský sociální fond; Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Česká republika; Unie Comenius

Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016, je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.


ANOTACE PROJEKTU

Název projektu: Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ
Název projektu anglicky: Teachers' Education in Integration of Students with Specific Needs at Primary and Secondary Schools
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.05/01.0016
Žadatel projektu: Unie Comenius
Čislo OP: CZ.1.07. OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
Číslo výzvy: 01. Středočeský kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblasti podpory 1.2;
Prioritní osa: 7.1. Počáteční vzdělávání;
Oblast podpory: 7.1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Stručný obsah projektu: Středočeský kraj se z hlediska navrhovaného projektu vyznačuje dvěma specifickými vlastnostmi:
1. značným počtem škol a vzděl. zařízení,
2. rychle narůstajícím podílem žáků z jiného etnického a kulturního prostředí, což vede či může vést ke xenofobním projevům nejrůznější povahy.
Tento trend vychází z otevřené společností a bude sílit. Vzniká tak potřeba poskytnout vybraným učitelům ze ZŠ a SŠ (cílová skupina projektu) vzděl. program specializovaný na poradenství a podporu při řešení problematiky integrace jedinců a skupin se specifickými vlastnostmi a potřebami ve vých. a vzděl. procesu na těchto školách. Projekt je unikátní svým zaměřením na učitele a jeho schopnost sladit zájmy všech prvků třídního kolektivu. Projektu předcházelo šetření, které ukázalo, že učitelé tuto problematiku dobře vnímají, ale obtížně hledají způsob řešení. Cílem projektu je připravit experty - učitele ZŠ a SŠ schopné řešit tuto významnou problematiku.
Harmonogram projektu: 1.11.2008 - 31.12.2010

Popis projektu:

Cíle projektu
V současné vysokoškolské přípravě pro učitelské povolání chybí problematika multikulturní výchovy ve školách. Přitom podle výročních zpráv České školní inspekce se téměř v každé základní škole a ve většině středních škol vzdělávají cizinci. Navíc etnická a kulturní rozrůzněnost je značná, neboť pocházejí z více než 60 zemí světa. K tomu je třeba připočíst děti z imigrantských rodin, které již mají české státní občanství, a tudíž nejsou ve statistikách vykazovány jako cizinci.
Základním cílem projektu je proto připravit experty - učitele ZŠ a SŠ specializované na poradenství a podporu při řešení problematiky integrace jedinců a skupin se specifickými vlastnostmi a potřebami ve vzdělávacím a výchovném procesu. Pracovníci s touto kompetencí budou pak: a) schopni identifikovat problémy v této oblasti, b) navrhovat adekvátní řešení dle konkrétní situace a podmínek školy, c) navrhovat preventivní opatření a cíleně předcházet společenské exkluzi, d) poskytovat poradenství a podporu kolegům. Příprava bude zaměřena na osvojení schopností a dovedností řešit situace, s nimiž se učitel běžně setkává při výkonu svého povolání, a které nejsou předmětem činnosti speciálních pedagogů a dalších expertů, a které jsou v právním systému zakotveny jen na obecné úrovni nebo není jednoznačný právní výklad. Příprava bude také zaměřena na formování kultivované tolerance u učitelů a zprostředkovaně i jejich žáků v rámci nového multikulturního školství Středočeského kraje. Konkrétně jde zejména o oslabování xenofobních reakcí žáků a učitelů, porozumění otázkám sociální stratifikace, pochopení příčin gender problémů a problematiky pohlaví, iracionálních postojů a projevu chování k handicapovaným, agresivity a různých forem skryté či otevřené diskriminace, a také problematiky ontogeneze, pohlavního a sociálního dozrávání s ohledem na variabilitu lidských populací a sociálních skupin.

Zdůvodnění potřebnosti
Přestože v ČR přibývá počet pracovišť, která se věnují jedincům a skupinám se specifickými vlastnostmi a potřebami, a to i na ZŠ a SŠ, komplexní řešení těchto problémů se ukazuje v praxi často jako krajně obtížné. Důvodů je hned několik. Ve středočeském kraji rychle přibývá příslušníků jiných národnostních a etnických skupin, vznikají tak menšiny, jejichž děti navštěvují školy a školská zařízení. Tento žádoucí integrační proces s sebou přináší celou řadu problémů vyplývající především z konfrontace odlišného sociálního a kulturního prostředí. Běžný pedagog není svým předchozím vzděláním na tuto problematiku připraven. Vzdělávací programy vysokých škol připravující budoucí učitele a pedagogické pracovníky neobsahují adekvátní přípravu k tomuto aspektu jejich profese. I proto má problematika integrace ve školních kolektivech celou řadu úskalí a řešení této problematiky na školách se často zaměřuje spíše na dílčí aspekty, jako jsou minority nebo specifické skupiny handicapovaných žáků a jejich integraci. Pokud se pedagog přece jen zaměří na komplexnost řešení, přesahuje to většinou jeho dosavadní odborné znalosti a zkušenosti a není úspěšný (viz dokument MŠMT "Evaluace a diagnostika preventivních programů; VÚP Praha: Multikulturní výchova - dotazníkové šetření CRDM aj.). Vzhledem k tomu, že tendence k multikulturní společnosti sílí, je potřebné realizovat v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tento projekt, který garantuje určité zmírnění tohoto nedostatku profesní přípravy. Sem nutně spadají i otázky pohlavních specifik a problematiky genderu obecně, otázky dospívání a další biosociální problémy. Proto pokládáme za nutné se v našem projektu zaměřit na kolektivy žáku a učitelů na ZŠ a SŠ. Existuje sice řada příruček, které z různých hledisek věnují problematikám minority či handicapovaným jedincům, avšak ty jsou zcela nevyhovující a zaměřují se zpravidla jen obecně na jejich politické a kulturně sociální aspekty.

Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou učitelé ZŠ a SŠ (včetně SOU). Účastníci studijního programu předkládaného projektu mají vysokoškolské vzdělání pedagogické kvalifikace s různými aprobacemi. Frekventanti programu absolvovali standardní vysokoškolskou přípravu, v níž není problematika řešená tímto projektem vůbec zařazena. Učitelé tuto problematiku dobře vnímají, avšak většinou, zejména v komplikovaných případech, obtížně hledají způsob řešení, které je pak často jen intuitivní a ne vždy správné. Tato skutečnost, která je v rozporu s evropským trendem, byla hlavním motivem pro přípravu tohoto projektu. Absolvováním tohoto studijního programu jeho účastníci získají na základě osvojených poznatků nové kompetence pro řešení konkrétních konfliktních situací pružnými či alternativními metodami. Potřebami cílové skupiny je časná identifikace, osvojení postupu řešení problematických situací a prevence. ČSÚ dokladuje na území Středočeského kraje celkovou cílovou skupinu o velikosti téměř 13000 osob-pracovníků, pro níž budou výstupy přínosné. Do vzdělávacího programu projektu bude zařazeno 120 frekventantů, což odpovídá zhruba 10% z celkové cílové skupiny. Vzdělávací program garantovaný projektem je přínosný i pro studenty vyšších ročníků učitelského studia všech aprobací.

Zapojení a motivace cílové skupiny:
Projekt předpokládá participaci učitelů zejména větších a velkých základních škol a středních škol všech typů včetně pracovníků v učňovském školství. Frekventanti studijního programu postupně projdou v rámci přímé výuky všemi základními vzdělávacími moduly. Jsou to: a) Biologická,sociální a kulturní proměnlivost člověka, b) Minorita,definice a podstata problematiky, c) Biologické a sociálně biologické základy lidského chování: teritorialita, xenofobie a agresivita jako biologické fenomény, d) Sociální diferenciace v dětské populaci, pozice a aktivní role učitele. Na ně budou navazovat workshopy a panelové diskuze, kde se počítá s přímou participací účastníků vzděl. programu s možností konfrontovat jejich osobní zkušenosti s konkrétním prostředím dané školy či škol. zařízení s příslušnými teoretickými tezemi a znalostmi jednotlivých kultur. Důležitou součástí projektu je i plánovaná exkurzní činnost. Závěrečná konference projektu je navržena jako platforma odrážející vzdělávací aktivity projektu a jejich výsledky projektu. Výstupem projektu bude učitel-expert vyškolený pro identifikaci a řešení problémů (xenofobní chování, šikana, intolerance projevy rasismu aj.) v oblasti specifických vzdělávacích potřeb žáků a studentů (příslušníci jiných národnostních a etnických menšin, děti ohrožené šikanou a agresivitou). Absolvent projektu bude schopen navrhovat preventivní opatření a cíleně předcházet nežádoucí společenské exkluzi.Silnou motivací každého z účastníků projektu by měla být i způsobilost včas rozpoznat a kompetentně řešit nátlakové situace, šikanu a další sociálně patologické jevy v třídním kolektivu i mimo něj již v jejich zárodku.

Přínos pro cílovou skupinu
Přínosem pro členy cílové skupiny bude především získání kompetencí, které jim usnadní práci ve výchovné oblasti, která je v současné české škole spojena s největším problémy. Učitelé s tímto typem vzdělání mohou také představovat významnou oporu vedení školy či školského zařízení a lze očekávat, že se to postupně projeví i v odpovídajícím ohodnocení ze strany zaměstnavatele. Takto vzdělaný pedagogický pracovník zvýší podstatně svou konkurenceschopnost, a bude tudíž snadněji hledat uplatnění ve svém oboru na trhu práce.


Nahoru | Úvodní stránka
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
MŠMT
Historie a současnost Soutěž „Komenský a my“ Projekty
Úvodní stránka