UNIE COMENIUS

Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ

Evropská unie; Evropský sociální fond; Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Česká republika; Unie Comenius

Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016, je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.


KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU


1. Přípravná fáze

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Úkolem této klíčové aktivity, která bude realizována v prvních dvou měsících projektu, bude zformování cílové skupiny projektu. Na této klíčové aktivitě se aktivně podílí celý realizační tým projektu. V této souvislosti bude prováděna propagace ve formě inzerce v tisku a dalších médiích. Bude vytvořena a zprovozněna internetová stránka projektu, která bude sloužit po celou dobu jeho trvání jako informační a propagační zdroj. Dále bude vytvořen podrobný studijní program cílové skupiny (viz klíčové aktivity 2, 3 a 4) a v souvislosti s tím zformován i konkrétní lektorský tým. Součástí této klíčové aktivity je nákup zařízení a vybavení nezbytných pro řešení projektu. Při rozvaze o technickém zajištění projektu vycházel RT z analýzy potřeb cílové skupiny, struktury a cílů projektu s důrazem na maximální efektivitu a úspornost.

Výstup klíčové aktivity
Zformování cílové skupiny (120 osob), webová stránka projektu, vznik konkrétního studijního programu korespondujícího s cíli projektu, logistické zajištění projektu.

Nahoru

2. Přímá výuka

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Přímá výuka, zahrnující přednášky a semináře, se soustředí do čtyř strukturovaných modulů (2 dny v měsíci v 10 h ), celkem vždy po dobu 12 měsíců ve dvou návazných cyklech-kurzech. Vzdělávací jednotky budou vytvářet tématický celek poskytující frekventantovi komplexní informaci ve 4 vzdělávacích modulech:

Tato klíčová aktivita je garantována RT a týmem lektorů a je provázána na klíčové aktivity 3, 4 a 5.

Výstup klíčové aktivity
Výstupem této klíčové aktivity je 120 osob cílové skupiny s kompetencí aktivně a včas rozpoznávat sociálně patologické jevy (např. xenofobie, rasismus, různé projevy intolerance, šikany atd.) ve školách a školských zařízení vše stupňů a typů se schopností navrhovat a realizovat optimální řešení v konkrétních podmínkách daného pracoviště. Významnou kompetencí je schopnost rozvinout odpovídající prevenci a působit jako poradce vedení příslušných institucích v této oblasti. Dalším výstupem této klíčové aktivity je vybavení členů cílové skupiny odbornou literaturou a dvěma sborníky vytvořenými přímo pro potřeby této cílové skupiny pojednávajícími o různých aspektech této problematiky.

Nahoru

3. Workshopy a panelové diskuze

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Během realizace projektu proběhnou celkem čtyři workshopy a panelové diskuse, které mají komplexní charakter a jsou zaměřeny na integraci jednotlivých nosných témat vzdělávacích modulů v rámci klíčové aktivity 2 (Přímá výuka).
1. Workshop a panelová diskuse uzavírají první a druhý modul klíčové aktivity 1 a tématicky s nimi korespondují (Biologická, sociální a kulturní proměnlivost člověka a její změny v průběhu individuálního vývoje ; Problematika minorit). Budou realizovány na konci prvního a třetího semestru.
2. Workshop a panelová diskuze uzavírají třetí a čtvrtý modul klíčové aktivity 1 a tématicky jsou s nimi provázány (Biologické a sociálně biologické základy lidského chování: teritorialita, xenofobie a agresivita jako biologické fenomény; Sociální diferenciace v dětské populaci, pozice a aktivní role učitele). Budou realizovány na konci druhého a čtvrtého semestru.

Výstup klíčové aktivity
Výstupem této klíčové aktivity je 120 osob cílové skupiny s kompetencí nalézat vazby a příčiny ve složitě strukturovaném chování problematických skupin a komplexně a synteticky analyzovat a následně aplikovat specifické postupy řešení určitých problémových situací ve své vzdělávací praxi. Dalším výstupem této klíčové aktivity je vybavení členů cílové skupiny souborem edukativních tematických posterů (4 ks).

Nahoru

4. Exkurze

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Exkurze, jichž se účastní odborníci na jednotlivá témata a cílová skupina, proběhnou celkem 2 během doby realizace projektu. Tato klíčová aktivita má prohlubující charakter se zaměřením na praktické znalosti související s teoretickou přípravou v rámci klíčové aktivity 2 a 3 v daném semestru.
Exkurze 1 - Návštěva uprchlického tábora. Seminář: Azylanti a jejich integrace - problémy a řešení. Diskuse s pracovníky tábora a žadateli o azyl. Otázka kulturní a sociobiologické integrace, tolerance většiny a tolerance minority vzniklé migračním procesem, sociálně biologické a sociálně kulturní aspekty.
Exkurze 2 - Návštěva mimopražské neziskové organizace zabývající se problematikou minorit. Seminář: Minority - kultura a sociální postavení, možnosti integrace a zachování původních kulturních hodnot. Porovnání situace na území Středočeského kraje a navštíveného regionu. Diskuse s pracovníky centra - prohlídka terénu. Návštěva vybraných škol podle zájmu a zaměření studentů.
Tato klíčová aktivita předpokládá současnou realizaci jednak s dalšími edukativními klíčovými aktivitami 2 a 3.

Výstup klíčové aktivity
Výstupem této klíčové aktivity je podpora 120 osob cílové skupiny. Členové cílové skupiny získají praktické znalosti a zkušenosti z terénu, a tím i lepší vhled do studované problematik.

Nahoru

5. Závěrečná konference projektu

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Jednodenní závěrečná konference projektu je navržena jako odborná konference a bude se zabývat zhodnocením obsahu a cílů projektu, jeho hlavními výstupy a zkušenostmi členů cílové skupiny při řešení konkrétních situací na školách a školských zařízení Středočeského kraje souvisejících s tématy projektu. Konference bude zahájena blokem přednášek zvaných odborníků, tak aby byla umožněna reflexe celého obsahu a výsledků projektu včetně aktivní diskuse trendů posledních let. Dále bude navazovat blok příspěvků členů cílové skupiny a diskuse ke všem prezentovaným tématům. Tato klíčová aktivita včetně její přípravy bude probíhat poslední měsíc projektu a na její přípravě se bude podílet celý RT.

Výstup klíčové aktivity
Shrnutí a diskuze odborné části projektu, reflexe získaných kompetencí členů cílové skupiny (120 osob).

Nahoru
Nahoru | Úvodní stránka
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
MŠMT
Historie a současnost Soutěž „Komenský a my“ Projekty
Úvodní stránka