UNIE COMENIUS

Environmentální vzdělávání a výchova v ČR

Evropská unie, Evropský sociální fond, Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy, Česká republika

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU


1. Výukový environmentální modul
1. rok (IX. 2006 - VI. 2007)

Přímá výuka bude realizovaná předními odborníky na danou problematiku a bude probíhat na území ČR. Využití moderních didaktických a pedagogických postupů je zajištěno odborníky ze státní ochrany přírody a vysokých škol. Úvodní výukový blok proběhne v dubnu. Na každý kalendářní měsíc jsou plánovány dva dny výuky střídané tak, aby nebyly využívány stále stejné dny, což usnadní práci ředitelů škol a minimalizuje narušování učebních plánů. Studium proběhne formou přednášek, seminářů, řízené diskuse, panelové diskuse, workshopů a cvičení. Zároveň s průběhem studia bude první rok zaměřen na opatření potřebného vybavení na administrativní a terénní práci a získání popřípadě vytvoření studijních materiálů. Studenti budou informonání o vypracování závěrečné práce v oboru přípravy individuálních plánů EVVO na školách a jiných pracovištích a o způsobu ukončení studia. Při zajištění potřebných výukových prostor využijeme Národní institut pro další vzdělávání. V prvním roce bude studium zaměřeno na základy ekologie a problematiku životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj a technickou stránku ochrany životního prostředí. Tímto modulem projde 90 účastníků. Kromě toho jako doplněk modulu se bude v září konat seminář ekologicky orientovaných škol a organizací ČR, kde se představí školy a studenti některých předcházejících cyklů environmnetálního vzdělávání. Setkání představuje i propojení center ekologické výchovy a základních a středních škol. Počítáme s účastí 50 osob. Seminář bude situován do vybrané ekologicky orientované školy v rámci ČR.

Nahoru

2. Výukový environmentální modul
2. rok (IX. 2007 - VI. 2008)

Druhý rok studia ve výukovém modulu bude zaměřen na zbývající obory environmentalistiky: ochranu přírody a environmentální výchovu. Výuka bude pokračovat systémem dvoudenních vzdělávacích bloků a bude doplněna odbornými exkurzemi zajištěnými především partnerskými subjekty: Agenturou ochrany přírody a krajiny a Chráněnou krajinnou oblastí Blaník. Studium vzdělávacího modulu proběhne stejnými formami výuky jako v prvním roce, bude však probíhat déle, po dobu 10 měsíců, přičemž na každý kalendářní měsíc jsou plánovány dva výukové dny. Celostátní konfernce environmentální výchovy v rámci programu ESF -OP RLZ s presentací účastníků výukového kurzu proběhne závěrem druhého roku.. V druhém roce studia budou sledovány i evropské souvislosti ochrany přírody, tj. program Natura 2000 a další programy Evropské unie. Environmentální výchova naváže na výše uvedené strategické dokumenty v rámci politiky trvale udržitelného rozvoje přírody, prostředí a společnosti . O odborné přednášky se podělí další partneři - CHKO Blaník a Agentura ochrany přírody krajiny ČR. V rámci environmentální výchovy využijeme zkušeností center ekologické výchovy , která připravují vlastní výukové programy nebo zprostředkují programy mezinárodní jako je program Globe. Využijeme možnosti zapojení škol do projektu Ekoškola, konkrétně na příkladu praktické aplikace ekologické výchovy a osvěty ve škole. Studium bude slavnostně ukončeno v červnu 2008 republikovou konferencí a kolokviem s presentací účastníků kurzu v programu ESF, včetně zhodnocení dokončeného studia. Výstupem kurzu bude osvědčení o absolvování dvuletého vzdělávacího kurzu v rámci programu ESF, které bude zároveň osvědčením pro vykonávání funkce koordinátora environmentálního vzdělávání na školách. Akreditační řízení speciálně pro tento kurz bude zahájeno ihned po schválení předloženého projektu s cílem poskytnout každému úspěšnému účastníku projektu akreditované osvědčení o jeho absolvování. Zároveň při úspěšném průběhu kurzu budeme aspirovat na jeho další pokračování i v případě, že bude hrazen z jiných prostředků popř. grantů. Závěrečné práce absolventů budou podkladem pro udělení závěrečného výstupního certifikátu - osvědčení a předpokládá se jejich multiplikační efekt na další pedagogické pracovníky, pracovníky ve sféře školství, studenty, žáky i veřejnost.

Nahoru

3. Individuální konzultační činnost, vedení projektových prací účastníků vzdělávacího modulu
1. rok (IX. 2006 - VI. 2007)

Konzultační činnost je významnou součástí projektu. Individuální konzultace při vedení závěrečných prací se první rok zaměří na přípravu, studium a shromaždování dokladových materiálů, které se budou vztahovat k tématu závěrečné práce - vypracování individuálního plánu EVVO na pracovišti a ve škole. V prvním roce bude též konzultován přístup jednotlivých frekventantů kurzů, který může problematiku environmentálního vzdělávání pojmout z různých rovin náhledů: jako podporu tvorby presentací na powepointu, problém motivace cílové skupiny, vzdělávání v konkrétní oblasti EVVO nebo vedení kampaně. Hlavním tématem zůstane tvorba plánů environmentálního vzdělávání na jednotlivých školách a jiných pracovištích, uplatnění projektů, programů, motivačních her nebo praktických činností pro určité cílové skupiny. Konzultanty individuálních plánů EVVO budou členové realizačního týmu projektu, lektoři z partnerských organizací a odborníci z oblasti environmentální výchovy na vysokých školách. Témata prací budou vycházet z principů uplatněnní trvale udržitelného rozvoje, jako je šetření energií, separace odpadů, tvorba naučných stezek, zdravý životní styl nebo budování bezbariérových přístupů pro handicapované děti apod. Velkou výzvou zůstává i zapojení etnik do ochrany a tvorby životního prostředí Pro jednotlivé regiony ČR se nabízí rozpracovat i využití maloplošných chráněných území, městských parků, botanické a zoologické zahrady, muzeí při EVVO. Konzultanci budou mít za úkol pomoci vybrat optimální zadání pro jednotlivé účastníky v prvních dvou měsících studia tak, aby na vlastní práci byla poskytnuta co nejdelší časová rezerva. Tato aktivita bude probíhat paralelně s výukovým modulem a bude v prvním roce zahrnovat 411 hodin individuálních konzultací.

Nahoru

4. Individuální konzultační činnost, vedení projektových prací účastníků vzdělávacího modulu
2. rok (IX. 2007 - VI. 2008)

Individuální konzultace při vedení prací, odborná podpora při tvorbě osobních plánů EVVO, prezentace postupných kroků. Ve druhém roce studia bude formou konzultací a prezentacemi postupných kroků při realizaci osobních plánů zajištěno úspěšné pokračování a plnění závěrečného úkolu účastníka projektu. Presentace postupných kroků bude včleněna do učebního plánu tak, aby k jednotlivým krokům byly poskytnuty včasné připomínky formou individuální konzultace. Konzultace zajistí členové realizačního týmu, partneři projektu a další odborníky. V konečné verzi bude zdůrazněno propojejní na společenské potřeby, strategické dokumenty, na trvale udržitelný rozvoj a na konkrétní pracoviště v regionech ČR. V závěrečné práci, tj. osobním plánu EVVO, bude kladen důraz na osobní originální přístupy, nové podněty a nápady, určení přínosu jednotlivých škol a pracovišť na řešení aktuálních otázek životního prostředí člověka a na ochraně zeleně a přírody v ČR. Předpokladem úspěšného absolvování kurzu bude fundovavá práce ve studovaném oboru a každá práce bude originálním zpracováním současných programů a trendů i vlastních přístupů autora. Obhajoba práce proběhne formou kolokvia a vyhodnocené práce budou představeny účastníkům souběžných kurzů (předpokládáme tři kurzy s účastí do 40 osob, tj. celkem 120 účastníků). Závěrečná celorepubliková konference zhodnotí význam programu ESF pro rozvoj profesionálních schopností a uplatnění na trhu práce a představí nejhodnotnější osobní plány EVVO, které budou vystaveny pro všechny účastníky konference.

Nahoru

Vzdělávací aktivity v terénu a zabezpečení exkurzí
v 1. roce (IX. 2006 - VI. 2007)

Exkurze do vybraných oblastí regionů ČR s různou mírou kvality životního prostředí. Strukturovaná činnost v terénu zahrnující šetření biologické, sociální a ekonomické složky konkrétního prostředí. Instruktáž odborníků na místě. Analýza poznatků, diskuse. V prvním roce výukového kurzu navštíví účastníci projektu vybrané lesní komplexy na území ČR: Šumava, Krkonoše, lužní a lesostepní ekosystémy J. Moravy a Blaníky. Doplňující exkurze zajistí partnerské organizace: rekultivace po těžbě surovin, revitalizace krajiny. Vybrané ekosystémy a jejich funkce: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Nahoru

6. Vzdělávací aktivity v terénu a zabezpečení exkurzí
v 2. roce (IX. 2007 - VI. 2008)

Exkurze do vybraných chráněných oblastí ČR s cílem hodnocení a posuzování kvality přírodního prostředí. Strukturovaná činnost v terénu zahrnující šetření biologické a ekologické. U vybraného biotopu a ekosystému proběhne výklad odborníků na místě.Současně se uskuteční analýza poznatků a diskuse. Ve druhém studijním roce budou navštívena vybraná chráněná území s participací partnera (Agentura ochrany přírody) a exkurze do velkoplošného chráněného území Českého krasu a Podblanicka ve spolupráci s partnerem (Správa CHKO Blaník). Další exkurze bude rozvíjet poznatky z environmentálního vzdělávání (návštěvy centra ekologické výchovy v rámci ČR. Mezi chráněnými územími budou vybrány významné geologické lokality, ptačí rezervace v systému Natura 2000 a význačné botanické lokality. Pro doboru demonstraci počítáme s úkázkou odchytu a kroužkování ptáků, vycházkou za ptačím zpěvem a odchytem drobných savců do živolovek pro jejich demonstraci. Diskuse bude sledovat rozdíly prostředí málo ovlivněných člověkem a antropoekosystémů. Exkurze budou navazovat na problematiku individuálních plánů EVVO, např. využití lokální pastvy v chráněných územích, pronikání cizorodých organizmů do chráněnných území, reprezentativnost chráněných území a jejich další možný vývoj a management. Metodika hodnocení krajinotvorných prvků, historického vývoje území, hledání mezipředmětových vztahů a využiti exkurzí pro environmentální výchovu ve školách.

Nahoru

7. Přípravná fáze včetně vstupních činností a organizace a úprava projektu

Materiální zabezpečení, nákupy zařízení a vybavení, uzavírání pracovních dohod, stanovení časového harmonogramu výuky vzdělávacího modulu, šíření informací o projektu v médiích, propagace projektu a loga ESF, formování cílových skupin, anylýza zajmu o vzdělávací modul. Příprava studijních materiálů. Na počátku realizace projektu proběhne první část přípravy, pro niž jsou rezervovány tři měsíce (červenec-září 2006). Nábor studentů pro vzdělávací kurz proběhne ve školách, které již předběžně projevily zájem (proběhlo šetření), internetem (Unie Comenius, Pedagogická fakulta UK), dále v celostátních i regionálních denících. V podobných kurzech se osvědčilo zveřejnění v Učitelských novinách, Živě a Přírodních vědách ve škole. Jako další médium chceme oslovit Český rozhlas. Zároveň s tím bude propagován program ESF (OP RLZ) a logo ESF. Předkladatelé projektu provedli úvodní šetření jehož cílem, bylo zjistit zájem o tento typ celoživotního vzdělávání. Z jeho výsledků pak vycházely při konstrukci obsahu a rozsahu projektu.

Nahoru

8. Celorepubliková konference o průběhu projektu a jeho výstupech a výsledcích

Konference je plánována na červen 2008. Konference bude vyvrcholením projektu a zhodnocením jeho celkových výsledků. Proběhne za předpokládané účasti 90 osob. Na konferenci se představí realizační tým a vybrané osobní plány frekventantů vzdělávácího modulu. Vybrané práce mohou být navrženy odborům veřejné zeleně obcí. Může to být například nová cyklostezka nebo estetické řešení nevzhledných zákoutí, budování ekozahrady při ZŠ nebo ekologicky orientovaná soutěž pro žáky a studenty. Z konference bude vydána publikace. Na konferenci budou zváni představitelé školských orgánů, úspěšné školy ze soutěže Ekoškola, zástupci center ekologické výchovy, zástupci partnerských organizací a médií. Konference by měla být vyvrcholením a celkovým zhodnocením dvouletého programu. Zároveň představí možné pokračování projektu v dalších letech.


Nahoru | Úvodní stránka
ARCHIV Projekty
Úvodní stránka