Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Č.j.:30 001/06-20/896

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost Unie Comenius, Valdštejnská 20, 118 12 Praha 1, ze dne 15. 11. 2006, o udělení akreditace na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, a v souladu s § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

uděluje akreditaci

Unii Comenius, sídlem Valdštejnská 20, 118 12 Praha 1, k provádění rekvalifikace pro tuto pracovní činnost:

1) Lektor volnočasových aktivit (se zaměřením na oblast environmentálního vzdělávání; v rozsahu 440 vyučovacích hodin)

a pověřuje ji vydávat pro výše uvedenou pracovní činnost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Platnost akreditace se stanoví do 26. 4.2010.

 
Odůvodnění

Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace v souladu s § 108 odst. 2 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění rekvalifikace pro vymezené pracovní činnosti s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace vyučujících, stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit, zajištění a vybavení učeben.

Za dodržování úrovně a obsahu vzdělávání v rekvalifikačních kursech podle posouzeného vzdělávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt.

 
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor správními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

V Praze dne 26. 4. 2007
PaedDr. Jaromír Krejčí
ředitel odboru koncepce vzdělávací soustavy
a dalšího vzdělávání

 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.):

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1-Malá Strana
2. Unie Comenius, Valdštejnská 20, 118 12 Praha 1

Download dokumentů
1. strana akreditace [JPG ~613 kB]
2. strana akreditace [JPG ~613 kB]
Akreditace [BMP ~143 kB]
Akreditace [PDF ~58 kB]

 
JPG
JPG
ZIP
PDF